Skip to content
Skip to content

Všeobecné obchodní podmínky a nákupní řád

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“)   upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, prodávajícím:

Kontaktní údaje: The Real Bohemian s.r.o., Hronovská 2, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 28819853
DIČ: CZ28819853
E-mail: info@therealbohemian.cz
Telefon: +420 725 077 666

(dále jen jako „Prodávající“) a kupujícím.

VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, který může být fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti, nebo právnická osoba (dále jen „Kupující„) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné  na  internetové adrese www.hypnotizer.cz (dále jen „internetový obchod„). 

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto VOP a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Kupní smlouva

Nabídka produktů prezentovaná na internetových stránkách Hypnotizer.cz představuje sortiment hypnotizéra a kupující si může vybrat konkrétní produkt. Poté, co si takto kupující produkt vybere, odesláním objednávky dává Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy (tzv. nabídku). Kupní smlouva vzniká až následným potvrzením (přijetím objednávky) nabídky kupujícího ze strany Prodávajícího (tzv. akceptace). Automaticky odesílané e-maily se shrnutím nejsou akceptací návrhu. Tímto se vylučuje aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 OZ. Prodávající si vyhrazuje právo nabídku odmítnout, zvláště za situace vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

III. Příjem objednávek 

Objednávky přes internetový obchod prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Ceny

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny s daní přidané hodnoty, neboť prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

V internetovém obchodě jsou pak dále zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, kdy cena se odvíjí dle volby zákazníka. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

V. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

VI. Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VII. Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • dobírkou v hotovosti při předání zboží
 • převodem na účet

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

a) V případě dobírky zboží odesíláme prostřednictvím České pošty. K ceně produktů připočítáváme 158Kč za poštovné, balné a dobírku. Celkovou částku zaplatíte při převzetí zásilky. Platbu „na dobírku“ lze realizovat pouze při odeslání produktů na území České republiky.

b) V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty. V případě objednávky max. 2 kusů produktů, připočítáváme k jejich celkové ceně 70Kč za poštovné a balné. Při objednávce nad 2 kusy, k jejich celkové ceně připočítáváme 150Kč za poštovné a balné.

c) V případě bezhotovostní platby Kupující uhradí platbu na účet prodávajícího, číslo účtu: 99998666/0600, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky internetového obchodu. Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty. V případě objednávky max. 2 kusů produktů, připočítáváme k jejich celkové ceně 70Kč za poštovné a balné. Při objednávce nad 2 kusy, k jejich celkové ceně připočítáváme 150Kč za poštovné a balné.

V případě odesílání produktů na Slovensko uhradí kupující platbu na účet prodávajícího, číslo účtu: 99998666/0600, (IBAN: CZ92 0600 0000 0000 9999 8666), číslo BIC (swift kód): AGBA CZ PP a jako variabilní symbol nebo účel platby vyplní číslo objednávky internetového obchodu. Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty. K ceně produktů připočítáváme 240Kč za poštovné a balné.

Kupující obdrží po realizaci objednávky výzvu k úhradě, prostřednictvím emailu nebo telefonicky, kde bude potvrzena celková částka za objednané zboží. Toto opatření zabraňuje platbě a následnému vrácení peněz v případě, že některý z produktů není momentálně na skladě a z tohoto důvodu se mění celková suma.

Po připsání celkové částky na bankovní účet prodávajícího bude kupujícímu zásilka ihned odeslána.

Pokud prodávající neobdrží platbu na svůj účet do 14 dnů od zaslání výzvy k úhradě, bude objednávka automaticky zrušena.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od

 • ode dne převzetí zboží
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
 • je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Odstoupení a vrácené zboží zasílejte na adresu:
The Real Bohemian s.r.o., Hronovská 2, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

Dobírka nebude přijata. Akceptováno bude pouze zboží řádně zabalené, nepoškozené a nejevící známky opotřebení. Kupující zašle prodávajícímu společně se zbožím také číslo svého bankovního účtu, kam mají být peníze zaslány, nebo kontaktní adresu, kam budou zaslány poštovní poukázkou. Jakmile převezme prodávající zboží zpět, je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající kupní ceně a to nejpozději do 30ti dnů na uvedené číslo účtu či kontaktní adresu. Náklady spojené s doručením zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující.

V případě, že kupující zboží použije, nebo vyjme z ochranného obalu před uplynutím lhůty 14 dní ode dne, kdy zboží obdržel, nemůže z důvodu § 1837 písm g) OZ od smlouvy odstoupit.

Zboží musí kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Je povinen je odeslat bez odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 OZ). V případě, že zboží bude odesláno později než do 14 dnů od odstoupení od smlouvy není prodávající povinen zboží převzít.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího a o to bude vrácená cena ponížena.

Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. Kupující je povinen zvolit nejlevnější způsob dodání zboží, která prodávající nabízí. Pokud tak neučiní vrátí mu prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, tímto prodávající plní svou informační povinnost dle ust. § 1832 odst. 2 OZ.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

IX. Kupující podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, 14 denní lhůta k odstoupení se na něho nevztahuje. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží.

X. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

Kupující reklamaci ohlašuje písemně v sídle prodávajícího a zboží zašle na adresu sídla prodávajícího Hronovská 2, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší. Kupující v reklamaci přesně popíše vadu zboží a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Dobírková zásilka nebude přijata. Současně s reklamací kupující uvede, zda v případě kladného vyřízení reklamace požaduje reklamované zboží vyměnit za zboží bezvadné, či zda požaduje vrátit kupní cenu. Požaduje-li kupující vrácení kupní ceny, zašle na adresu prodávajícího také číslo svého bankovního účtu, kam mají být peníze zaslány, nebo kontaktní adresu, kam budou zaslány poštovní poukázkou. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu vyřízení reklamace má kupující.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

XI. Řešení sporů

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě uzavřené kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy uzavřené v českém jazyce.

V případě, že je kupující spotřebitel a dojde Prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz “

Rovněž jako spotřebitel můžete využít platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na portálu Prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

XII. Ochrana poskytnutých informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu: The Real Bohemian s.r.o., Hronovská 2, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, nebo do doby skartace.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.08.2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Zůstaňme v kontaktu

 

E-kniha Hypnotizér - Hypnóza, její moc a síla

Zůstaňme v kontaktu

Úspěšně jste se přihlásili k odběru!